Sikkerheds- og Lovmæssigheds Tjekliste for byggerledere: Personhejs og Materialeplatforme

I byggebranchen er sikkerhed af allerstørste vigtighed, og når det kommer til brugen af personhejs og materialeplatforme, er det essentielt at have den rette dokumentation på plads. Hos Unihejs, lægger vi stor vægt på transparens og sikkerhed, hvilket har ført os til ofte at modtage opkald fra bygge- og entrepriseledere, der kæmper med at forstå nøjagtigt, hvilken dokumentation der kræves. Denne guide er skabt for at gøre det klart for alle, hvad der er nødvendigt – uanset om du er erfaren inden for branchen eller ny til de regler og procedurer, der skal følges.

Desværre oplever vi, at selv nogle professionelle udlejere og inspektionsorganer endnu ikke er fuldt opdaterede med de nye regler, der trådte i kraft i medio 2022. For at tackle dette problem og tilbyde en hjælpende hånd, har vi udarbejdet en tjekliste. Denne tjekliste er designet til at give en bedre oversigt og sikre, at både byggeledelsen og de sikkerhedsansvarlige på byggepladser har al den nødvendige information.

Godkendelse Før Brug: Før du tager et personhejs eller en materialeplatform i brug, er det afgørende, at disse enheder er testet og godkendt af et DANAK-godkendt inspektionsorgan. Dette skridt sikrer, at udstyret er sikkert at bruge og opfylder alle gældende standarder og regler.

Lovpligtige Tests: Vi vil dykke ned i detaljerne omkring de specifikke tests, der er lovpligtige, senere i denne guide. Det er vigtigt at bemærke, at disse tests ikke kun er en formalitet – de er en essentiel del af at sikre sikkerheden for alle på byggepladsen.

Vores mål med denne guide er at give en klar og forståelig oversigt over de krav og procedurer, du som bruger af personhejs og materialeplatforme skal være opmærksom på. Sikkerheden har førsteprioritet hos Unihejs, og det bør den også have hos dig. Ved at følge disse retningslinjer kan du bidrage til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle involverede på din byggeplads.

Forbliv sikker, og sørg for, at din dokumentation altid er opdateret og i overensstemmelse med de seneste regler og bestemmelser. Vi håber, at denne guide har givet dig et bedre overblik og de værktøjer, du har brug for, for at navigere i reglerne omkring personhejs og materialeplatforme. Sikkerheden starter med dig.

Hvilken informationer skal være til rådighed altid i hejset:

Brugervejledning:
Det er afgørende at have en brugervejledning på dansk tilgængelig ved hejset. For at imødekomme et internationalt arbejdsmiljø anbefales det desuden at have en version på engelsk, selvom dette ikke er et krav.

Kapacitetstabel:
En oversigt, der klart illustrerer hejsets løftekapacitet, antallet af personer det kan bære, vægtgrænser for gods og blandet transport. Illustrationer bør understøtte disse informationer for at lette forståelsen.

Stelplade med Identifikationsoplysninger:
På hejset skal der være en stelplade, der tydeligt viser maskinens serienummer, produktionsår, model, og maksimale kapacitet. Disse oplysninger er afgørende for både daglig brug og inspektionsformål.

Sikkerhedsanvisninger og -illustrationer:
Detaljerede sikkerhedsanvisninger og -illustrationer er nødvendige for at guide brugerne i sikker brug af hejset, og for at fremme en sikker arbejdsmiljø.

Godkendelsesdokument:
Et officielt dokument udstedt af et inspektionsorgan, som bekræfter hejsets godkendelse. Dette dokument skal indeholde en dato, serienummer, maskintype, og datoen for næste inspektion.

Hvis nogen af disse elementer mangler, bør hejset ikke blive godkendt til brug. Det skal forblive lukket og ikke tages i brug, før alle krav er opfyldt og mangler er rettet. At sikre, at alle disse informationer er tilgængelige og opdaterede, er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen; det er en grundlæggende del af at opretholde et sikkert arbejdsmiljø for alle.

Hvilken dokumenter skal jeg have til rådighed fysisk eller elektronisk:

For at sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder og effektiv vedligeholdelse er det vigtigt at have adgang til visse nøgledokumenter, enten fysisk eller elektronisk, for dit hejs:

Stelplade med Identifikationsoplysninger:
På hejset skal der være en stelplade, der tydeligt viser maskinens serienummer, produktionsår, model, og maksimale kapacitet. Disse oplysninger er afgørende for både daglig brug og inspektionsformål.

Sikkerhedsanvisninger og -illustrationer:
Detaljerede sikkerhedsanvisninger og -illustrationer er nødvendige for at guide brugerne i sikker brug af hejset, og for at fremme en sikker arbejdsmiljø.

Kapacitetstabel:
En oversigt, der klart illustrerer hejsets løftekapacitet, antallet af personer det kan bære, vægtgrænser for gods og blandet transport.

Illustrationer bør understøtte disse informationer for at lette forståelsen.

Godkendelsesdokument:
Et officielt dokument udstedt af et inspektionsorgan, som bekræfter hejsets godkendelse. Dette dokument skal indeholde en dato, serienummer, maskintype, og datoen for næste inspektion.

Hvis nogen af disse elementer mangler, bør hejset ikke blive godkendt til brug. Det skal forblive lukket og ikke tages i brug, før alle krav er opfyldt og mangler er rettet. At sikre, at alle disse informationer er tilgængelige og opdaterede, er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen; det er en grundlæggende del af at opretholde et sikkert arbejdsmiljø for alle.

Hvilken dokumenter skal jeg have til rådighed fysisk eller elektronisk:

For at sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder og effektiv vedligeholdelse er det vigtigt at have adgang til visse nøgle dokumenter, enten fysisk eller elektronisk, for dit hejs:

  1. Typegodkendelse: Kontroller, at årgang og type på hejset stemmer overens med dokumentet.
  2. Rapport fra sidste årseftersyn.
  3. Rapport fra sidste belastningsprøve.
  4. Logbog: Dækker daglige operationer og observationer.
  5. Inspektionsrapport fra førstegangssynet og eventuelle gensyn.
  6. Inspektionsrapport for eventuelle løbende forhøjelser undervejs.
  7. Servicelog for månedseftersyn, hvis dette ikke er inkluderet i logbogen.

Unihejs kunder har nem adgang til disse dokumenter via en QR-kode, som findes på et kort i samme skuffe som brugermanualen. Desuden sender vi automatisk alle inspektionsrapporter direkte til den ønskede kontaktperson, hvilket sikrer, at alle relevante parter er opdateret og informeret om hejsets tilstand og vedligeholdelseshistorik.

Typegodkendelsen er et centralt dokument, der indeholder maskinens tekniske specifikationer, som er godkendt af inspektionsmyndigheder. Det er kritisk at forstå, at ingen ændringer må foretages på maskinens konstruktion, og at kun originale dele må anvendes. Dette skyldes, at maskinen er testet og godkendt baseret på disse specifikke komponenter.

Vidste du?

Etagelåger: En integreret del af typegodkendelsen, som kræver brug af de originale låger, ofte vist i brugervejledningen.
Betjeningsenhed: Også en del af godkendelsen, hvilket betyder, at kun de af fabrikanten specificerede originale enheder skal anvendes.
Masten: Den del, som bærer maskinens gear, skal ligeledes være original, som beskrevet i brugsanvisningen.

I essens, hvis en udlejer foretager ændringer eller bruger ikke-originale komponenter, risikerer hejset at miste sin godkendelse. 

Årseftersynsrapporten er et dokument, der detaljeret gennemgår og bekræfter den årlige inspektion af en maskines tilstand for at sikre, at alle funktioner opererer korrekt, og at sikkerhedssystemerne er fuldt funktionsdygtige i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Denne inspektion dækker en omfattende kontrol af maskinens mekaniske og elektriske systemer, herunder en belastningstest for at verificere bremsesystemets effektivitet.

Vidste du:

- Sikring af, at inspektionsintervallet ikke overskrides, da maskinens godkendelse afhænger af denne regelmæssige test.
- Kontrol for rust, korrosion, og sikring af, at alle gulvplader og beskyttelseselementer er intakte og uden skader.
- Bekræftelse af, at alle sikkerhedsmærker og informationsskilte er læsbare og på plads.
- Rapporten skal indeholde maskinens type-, serienummer, og produktionsår, samt være dateret og signeret af den inspektør, der udførte eftersynet.

Denne proces sikrer, at udstyret opretholder højeste sikkerhedsstandarder og er i optimal driftstilstand, hvilket minimerer risikoen for driftsstop og forlænger maskinens levetid.

Belastningstesten er en essentiel sikkerhedsprocedure, der årligt bekræfter, at et hejs opfylder de krav til maksimal belastning og sikkerhedsmarginer, som er fastsat i typegodkendelsen og internationale standarder. Denne test er afgørende for at sikre, at hejset kan håndtere den angivne maksimale belastning samt en ekstra sikkerhedsfaktor på 50%.

For et hejs med en maksimal kapacitet på 2.000 kg omfatter testen typisk tre forskellige belastningsniveauer:

- En test med 1.000 kg (50%) for både kørende og stillestående tilstand.
- En test med 2.000 kg (100%) ligeledes i både bevægelse og stillestående.
- En test med 3.000 kg (150%) i stillestående tilstand, for at vurdere motorbremsens effektivitet og sikre, at hejset ikke glider under overbelastning.

Disse test tjener til at validere, at vægtindikatoren er nøjagtigt kalibreret, og at hejset kan bære laster som specificeret. Det kontrolleres også, at motorbremsen er i stand til at holde hejset fast, selv under potentielle overbelastningsscenarier.

Vidste du?

- Udføres med enten certificerede vægtlodder eller et kalibreret dynamometer direkte på byggepladsen.
- En fuld belastningstest anvendes også til at tjekke hejsets visuelle og akustiske overlastalarmer, som skal fungere som angivet af fabrikanten.
- Testen er en del af den årlige inspektion og skal dokumenteres i en separat rapport, der indgår i årseftersynsrapporten.

Gennemførelse af denne test er kritisk for at bevare hejsets sikkerhedsstandarder og sikre, at alle komponenter fungerer optimalt under belastning.

Logbogen for et hejs er et uundværligt dokument, der systematisk registrerer hver eneste interaktion, en montør eller inspektør har med udstyret.
Branchen har oplevet uenighed om, hvad præcis der skal inkluderes i en sådan log, men her er essensen: En gyldig registrering i logbogen kræver en dato, timetællerstand, montørens navn, og en beskrivelse af aktiviteten. I bund og grund skal logbogen indeholde "ALT", som berører hejsets drift og vedligeholdelse.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

- Installation og nedtagning
- Flytning og forhøjelse
- Driftsstop og rutinemæssige eftersyn (måneds-, kvartals- og årseftersyn)
- Serviceaktiviteter, herunder påfyldning af kemikalier
- Tests, såsom faldbremsetest
- Inspektioner, mekaniske og elektriske reparationer
- Udskiftning af komponenter og tekniske modifikationer
- Rapportering af utilsigtede hændelser

Logbogens formål er at fungere som en sundhedsjournal for hejset, sikre optimal drift og overholdelse af sikkerhedskrav. Den bidrager til at minimere risikoen for uventede nedbrud ved at tillade tidlig identifikation af potentielle problemer. Hos Unihejs anvender vi logbogens data til proaktivt at planlægge udskiftning af komponenter før fejl opstår, hvilket reducerer unødige driftsstop og maksimerer sikkerheden på byggepladsen.

Vidste du?

- Logbogen skal opdateres umiddelbart før hejset genindtræder i drift efter vedligehold.
- Ufuldstændige poster kan indikere, at logbogen ikke er vedligeholdt korrekt, eller at vedligeholdelsesbesøg er blevet overset.
- Logbogen skal altid være tilgængelig for byggeledere, Arbejdstilsynet og inspektionsorganer uden forsinkelse.

Førstegangssynet er en vital sikkerhedskontrol, der finder sted efter hejset er fuldt installeret, inkluderet opsætningen af etagelåger på nødvendige niveauer. Dette sikkerhedstjek har til formål at sikre, at installationen er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger samt overholder relevante sikkerhedsforskrifter, som eksempelvis Arbejdstilsynets bekendtgørelse 428/2022.

Inspektionsprocessen indebærer en dybdegående evaluering af følgende elementer:

- Installationens nøjagtighed:
Det kontrolleres, om installationen er udført korrekt ifølge fabrikantens anvisninger, herunder placeringen af den første forankring i forhold til jordhøjden, afstanden mellem efterfølgende forankringer, og om den sidste forankring er inden for den maksimalt tilladte overkørselshøjde. Det vurderes også, om forankringen er monteret korrekt og kan integrere kræfterne i bygningen, som specificeret i brugs- og installationsvejledningen.

- Hejsets komponenter og sikkerhedsfunktioner:
Inspektøren udfører tests for at evaluere sikkerhedskredsen, der forhindrer operation med åbne dører/låger. Yderligere sikkerhedsaspekter, specifikt for materialeplatforme, såsom anti-knusningsgitre under platformen og akustiske alarmer for de sidste tre meter af nedstigningen, gennemgås. For personhejse med lukket base tjekkes det, at dørene er elektronisk låst under kørsel, og at basen er sikret, når hejset ikke er i brug. Kontroller af nødstopssystemer og kaldefunktioner indgår også.

- Yderligere sikkerhedskontroller:
Disse inkluderer verifikation af topstop og overløbssensorer for at forhindre hejset i at køre over den øverste mast, samt kontrollen af faldbremsens udløbsdato, som ikke må være overskredet og skal dække mindst de næste 14 måneder, medmindre den næste inspektion er planlagt før denne dato.

Inspektionen afsluttes med en droptest, hvor hejset hæves til en specificeret højde og derefter udsættes for et simuleret frit fald ved at deaktivere motorbremsen via en testknap. Dette tester om faldbremsen automatisk aktiveres for at standse hejset, hvis det overskrider den tilladte maksimale faldhastighed. Skulle faldbremsen fejle denne test, indikerer det behovet for udskiftning og yderligere tests inden hejset kan godkendes til brug.

Førstegangssynets godkendelse er gyldig i 14 måneder, hvorefter hejset skal geninspiceres, især hvis der foretages ændringer, forhøjelser eller flytninger af installationen.

Et ændringssyn bliver nødvendigt, når der foretages tilføjelser eller ændringer til hejsets oprindelige konfiguration, som f.eks. tilføjelse af ekstra etager eller installation af yderligere etagelåger. Ved sådanne ændringer er det obligatorisk at få en inspektør til at evaluere de nye forhold i sammenligning med de oprindelige godkendelser fra første syn. For eksempel, ved tilføjelsen af en ekstra etage, skal inspektøren specifikt kontrollere:

- I Hejset:
- Funktionaliteten af topstop og overløbssensorer for at sikre, at hejset ikke fortsætter ud over den øverste mast.

- På hvert nyt etage niveau:
- At hejset korrekt standser på den indstillede etage.
- Sikkerhedsfunktionerne ved lågerne, herunder mekaniske låse, der forhindrer åbning når hejset ikke er niveau, elektriske låse der forhindrer drift, når etagelågen er åben, nødstopsfunktioner, og kaldeanordninger.
- At området omkring lågen er korrekt afskærmet for at forhindre fald.

Når disse tests er gennemført uden bemærkninger, vil der blive udstedt en ny synsrapport samt et opdateret godkendelsesskilt for hejset. Rapporten skal klart angive, at der er tale om en forhøjelse, antallet af nye stop tilføjet, og at der ikke er foretaget en droptest. Datoen for ændringssynet og et unikt løbenummer, der matcher inspektionsrapporten, skal inkluderes, mens udløbsdatoen for godkendelsen ikke justeres, da der ikke er udført en ny droptest.

Det er kritisk, at der udarbejdes en detaljeret inspektionsrapport for ændringerne, og at hejset ikke tages i brug før det er formelt godkendt baseret på ændringssynet.

Sørg for at kontrollere, at udlejeren har fremlagt al den dokumentation, der er nævnt, og benyt dig af denne tjekliste til at undersøge, om hejset opfylder alle gældende sikkerhedsstandarder. Vi råder også til, at du for ældre hejs foretager en direkte inspektion af faldbremsens udløbsdato for at sikre overholdelse af lovgivningen. Eventuelle spørgsmål eller bekymringer bør straks adresseres til udlejeren, Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen.

Husk på, at det også er dit ansvar at bidrage til et sikkert arbejdsmiljø.

15573+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år