UniHejs arbejder målrettet med at opfylde en række af FN's 17 verdensmål

Verdensmaal globus white baggrund RGB

Hvad er FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner samt på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, globalt integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringerne i fællesskab.

UniHejs arbejder målrettet med disse verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel gældende for alle medarbejdere

UniHejs’ ansatte har ret til krisehjælp, hvis de under deres arbejde for virksomheden får en akut psykisk krise som følge af uheld, trusler mv. Alle UniHejs’ timelønnede ansatte med en DI-overenskomst har endvidere via Pension Danmark en sundhedsordning med fokus på forebyggelse og lindring af problemer i led, muskler og sener, og kan få behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør.

Delmål 3.4.1 Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL. Netop det aktive liv sørger i sig selv for en nedbringelse af livsstilssygdomme, ligesom der hele tiden opfordres til en sund kost og et aktivt, socialt liv. UniHejs står også for flere sociale arrangementer, hvor krop og sind bliver bevæget.

Delmål 3.5 Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes. Forebyggelse igennem UniHejs’ forbud og åbne dialog omkring misbrug, hvad enten det er alkohol, rygning eller rusmidler i øvrigt.

Delmål 3.6 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres. Vi instruerer vores montører i at køre ordentligt, ligesom de instrueres I at anvende GPS, som leder dem uden om ulykker og vejspærringer.

Delmål 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

UniHejs har udfærdiget en politik inden for ligestilling, som er et punkt i vores adfærdskodeks, hvor ligestilling mellem kønnene er beskrevet.

Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Delmål 6.3.1 Andel af spildevand, der behandles sikkert.

Mål 7: Bæredygtig energi

UniHejs har indbyggede systemer til kontrol af brændstofforbrug på køretøjer og maskiner (el, diesel, gas, HVO mv.). UniHejs arbejder løbende på at formindske energiforbruget.

Delmål 7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energi-mix øges væsentligt.

Delmål 7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Mål 8: Arbejdsmiljøledelse

UniHejs arbejder på en arbejdsmiljøcertificering, og vil fremover blive auditeret og får gennemgået sine systemer hvert år af et autoriseret certificeringsinstitut. Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de tre ISO-standarder.

Delmål 8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. En GPS i bilen giver kortere vej, og varer leveret direkte på byggepladsen, samt et generelt fokus på optimalt vareindkøb og materialeforbrug, giver mindre kørsel og fragtleverancer.  

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.2 En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Delmål 9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. UniHejs er i gang med en yderligere digitalisering af ordregange og planlægning, som vil kunne optimere ressourceforbruget.

Mål 10: Samfundsansvar

UniHejs har udfærdiget en politik inden for hver af de enkelte CSR-punkters adfærdskodeks, hvor CSR-relaterede mål er angivet.

Del 10.4 Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

UniHejs arbejder på en miljøcertificering, og vil herefter blive auditeret og få gennemgået sine systemer hvert år af et autoriseret certificeringsinstitut. Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de tre ISO-standarder.

Delmål 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1]. Udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Delmål 12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Mål 13: Klimaindsats

Delmål 13.2 Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.ationale politikker, strategier og planlægning.

Mål 14: Livet i havet

Delmål 14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Mål 16: Antikorruption

UniHejs har udfærdiget en politik inden for antikorruption. Antikorruption er et væsentligt punkt i vores adfærdskodeks, som alle UniHejs’ medarbejdere skal efterleve.​ Vi har nultolerance, når det handler om korruption.

Delmål 16.5 Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

15753+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år

UNIHEJS arbejder målrettet med at opfylde en række af FN's 17 verdensmål

Verdensmaal globus white baggrund RGB

Hvad er FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.

Læs nærmere om FN’s verdensmål ved at klikke her.

UNIHEJS ARBEJDER MÅLRETTET MED DISSE VERDENSMÅL:

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL GÆLDENDE FOR ALLE MEDARBEJDERE

UNIHEJS’ ansatte i virksomheden har ret til krisehjælp, hvis de under deres arbejde for virksomheden får en akut psykisk krise ved uheld, trusler mv. Alle UNIHEJS timelønnede ansatte med DI overenskomst har endvidere via Pension Danmark en sundhedsordning med fokus på forebyggelse og lindring af problemer i led, muskler og sener, og kan få behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør.

Delmål 3.4.1 Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL. Netop det aktive liv sørger i sig selv for en nedbringelse af livsstilssygdomme ligesom der hele tiden opfordres til sund kost og et aktivt social liv. UNIHEJS står også for flere sociale events hvor krop og sind bliver bevæget.

Delmål 3.5 Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes. Forebyggelse igennem UNIHEJS forbud og åbne dialog omkring misbrug, hvad enten det er alkohol, rygning eller rusmidler i øvrigt.

Delmål 3.6 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres. Vi instruerer vores montører i at køre ordentligt, ligesom at anvende GPS, som guider udenom ulykker og vejspærringer.

Delmål 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

UNIHEJS har udfærdiget en politik inden for ligestilling, som er et punkt i vores Adfærdskodeks, hvor ligestilling mellem kønnene er beskrevet.

Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Delmål 6.3.1 Andel af spildevand, der behandles sikkert.

Mål 7: Bæredygtig energi

UNIHEJS har indbyggede systemer til kontrol af brændstofforbrug på køretøjer og maskiner (el, diesel, gas, HVO mv.). UNIHEJS arbejder løbende på at formindske energiforbruget.

Delmål 7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Delmål 7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Mål 8: Arbejdsmiljøledelse

UNIHEJS arbjeder på en  arbejdsmiljøcertificeret, og vil fremover blive auditeret og får gennemgået sine systemer hvert år af autoriseret certificeringsinstitut. Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de 3 ISO-standarder

Delmål 8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. En GPS i bilen giver kortere vej, varer leveret direkte på byggepladsen, samt generelt fokus på optimalt vareindkøb og materialeforbrug giver mindre kørsel og fragtleverancer.  

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.2 En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Delmål 9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. UNIHEJS er igang med en yderligere digitalisering af ordregang og planlægning, som vil kunne optimere ressourceforbruget.

Mål 10: Samfundsansvar

UNIHEJS har udfærdiget en politik inden for hver af de enkelte CSR-punkter adfærdskodeks, hvor CSR-relaterede mål er angivet.

Del 10.4 Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

UNIHEJS arbejder på en miljøcertificering og vil herefter bliver auditeret og får gennemgået sine systemer hvert år af autoriseret certificeringsinstitut. Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de 3 ISO-standarder

Delmål 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Delmål 12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Mål 13: Klimaindsats

Delmål 13.2 Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Mål 14: Livet i havet

Delmål 14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Mål 16: Antikorruption

UNIHEJS har udfærdiget en politik inden for antikorruption. Antikorruption er et væsentligt punkt i vores adfærdskodeks, som alle UNIHEJS’ medarbejdere skal efterleve.​ Vi har nultolerance når det handler om korruption.

Delmål 16.5 Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

15573+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år